We Ship Worldwide

HongKong - Free shipping over HKD350

Taiwan / China - Free shipping over HKD780

Japan, Malaysia (Kuala Lumpur), Singapore, South Korea (Seoul), Thailand (Bangkok) - Free shipping over HKD880

Feel free to contact us for shipping costs!

Contact us